Over 100 millioner mennesker har tysk som morsmål – det er det offisielle språket (eller et av dem) i Tyskland, Østerrike, Belgia, Italia, Sveits, Luxembourg og Liechtenstein – noe som gjør det til det største språket i Europa. Er du interessert i tysk kultur og historie er tysk det rette språket for deg. Det kan også komme godt med i arbeidslivet, da Norge og Tyskland har mye til felles, og ofte jobber sammen i økonomiske og politiske sammenhenger.

 


Ring 455 02 345

eller legg igjen telefonnummeret ditt.


 

Tysk og norsk er begge germanske språk, og tysk er kjent for å være det letteste språket å lære for nordmenn. Likevel vil nok de fleste som har tysk som fremmedspråk si seg enige i at det ikke er bare bare å lære seg den avanserte grammatikken. Det kreves mye pugging og mengdetrening for å mestre det tyske språket. I tillegg til til undervisningen i klasserommet på skolen vil leksehjelp og privatundervisning i tysk fra en som kan språket ha stor nytteverdi for å virkelig kunne legge et godt grunnlag og videreutvikle tyskferdighetene.

Leksehjelp og privatundervisning i tysk på ungdomsskolen

På ungdomsskolen introduseres elevene for første gang til et fremmedspråk man ikke nødvendigvis er vant til å omgås i hverdagen. Her er det essensielt å utvikle gode arbeidsteknikker og rutiner for å kunne legge et godt grunnlag i språket. På ungdomsskolen fokuseres det mye på gloser og grammatikk, i tillegg til at det forventes at man kan forstå hovedinnholdet i en enkel tysk tekst, skrive korte beskrivende tekster og kjenne til noen sider ved tradisjoner, geografi og viktige personer og hendelser i tyskspråklige områder.

Privatunderviserne hos Learnlink har god erfaring både med å lære seg og lære bort språk, og har mange tips og triks på lager for å bygge opp ordforråd, grammatiske ferdigheter og leseforståelse. Dyktige undervisere lærer bort kasussystemet med engasjerende og motiverende metoder.

Leksehjelp og privatundervisning i tysk

Leksehjelp og privatundervisning i tysk I på videregående

I tysk I lærer man det grunnleggende innenfor gloser og grammatikk, og pensumet er altså det samme som det man lærer på ungdomsskolen. Hvis man hadde et annet fremmedspråk enn tysk på ungdomsskolen vil tysk I på videregående stå som avgangsfag etter Vg2 på vitnemålet, og er altså en karakter som stiller på lik linje med de andre fagene. Hvis man ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen kreves det i tillegg at man fortsetter med tysk II på Vg3, og det er da spesielt viktig å opparbeide seg en forståelse av språket både når det gjelder grammatikk, ordforråd og grunnleggende kommunikasjonsferdigheter, da dette forventes på nivå II. Vi i Learnlink vil bidra til at elever oppnår best mulig resultater på vitnemålet, og tilbyr leksehjelp og privatundervisning i tysk I med erfarne privatundervisere som kan språket og er motiverte for å lære bort sine ferdigheter innenfor både tysk grammatikk og arbeidsmetoder.

Leksehjelp og privatundervisning i tysk II på videregående

I tysk II kreves det dypere forståelse av språket. Det kreves blant annet at man kan forstå innholdet i både muntlige og skriftlige tekster, at man kan skrive sammenhengende tekster både av kreative og argumenterende sjangre og at man kan delta i spontane samtaler om aktuelle tema med god uttale og intonasjon. I tillegg skal man kunne kjenne til sider ved geografi, historie og kultur i tysktalende land.

Vanskelighetsgraden øker altså betraktelig, og det kan være utfordrende å henge med i et klasserom der elevene naturligvis vil befinne seg på ulike nivåer. Learnlink tilbyr én-til-én undervisning der elevens behov tas hensyn til. Motiverende privatundervisere tilrettelegger enten eleven trenger repetisjon av grunnleggende grammatikk, eller en å samtale med tyske tradisjoner.

 


Ring 455 02 345

eller legg igjen telefonnummeret ditt.


 

Leksehjelp og privatundervisning i tysk III på videregående

Tysk III er et valgfritt programfag på Vg3 og bygger videre på tysk II. Her går man dypere inn på temaene fra tysk II. Det legges mer vekt på strukturering av egenskrevne tekster i ulike sjangre der det kreves god grammatikk og setningsoppbygning. Det forventes også at man kan fortelle om og beskrive ulike temaer, og uttrykke egne synspunkter, tanker, opplevelser og følelser både muntlig og skriftlig. I tillegg skal man kunne formidle kunnskap om aktuelle samfunnsforhold, kultur, historie, geografi og religion i de tysktalende områdene, og analysere ulike kulturformer fra disse områdene.

Et vanlig mønster er at jo større forståelse man får av et språk, jo mer oppdager man at man ikke kan. Ofte vil undervisningen i klasserommet komme til kort- det er vanskelig for læreren å ta hensyn til at elevene har ulik språkforståelse og befinner seg på ulike nivåer. Privatunderviserne hos Learnlink kan tysk, og hjelper elever med alt fra grammatikk til avansert oppgaveskriving og muntlig øving. Én-til-én undervisning er svært effektivt når det gjelder språkopplæring, da undervisningen tilpasses etter elevens behov og problemområder. Leksehjelp og privatundervisning i tysk III med Learnlink gjør elever klare både for muntlig og skriflig eksamen.

 


Ring 455 02 345

eller legg igjen telefonnummeret ditt.