Samfunnsfag er et svært viktig fag for å forstå hvordan samfunnet vårt er bygget opp, hvordan mennesker samhandler med hverandre, hvordan mennesker lever i ulike kulturer, og hvordan man kan diskutere og løse problemstillinger i samfunnet.

 


Ring 455 02 345

eller legg igjen telefonnummeret ditt.


 

Samfunnsfag består av historie, geografi og samfunnskunnskap, og gode ferdigheter i faget vil gi fordeler både faglig, i arbeidslivet og generelt, i tillegg til at det vekker nysgjerrigheten for hva som skjer rundt oss, både i Norge og internasjonalt. Samfunnsfag er et fag på barneskolen, ungdomsskolen og på Vg1, før man går videre med historie og valgfag på Vg2 og Vg3.

Leksehjelp og privatundervisning i samfunnsfag på barneskolen

På barneskolen setter geografidelen fokus på Norge, fylkene i Norge, naturtyper og forskjeller mellom hvordan mennesker lever i de ulike delene av verden. Etter 7. klasse forventes det blant annet at man skal kunne forklare hvordan Norge bruker ressurser fra andre steder i verden.

I historiedelen lærer elevene om Norges historie, og historiske perioder i resten av verden, som renessansen, Romerriket og det gamle hellas. Det forventes for eksempel at elevene kan gjøre rede for hovedtrekkene ved samfunnsutviklingen i Norge fra vikingtiden til slutten av dansketiden.

I den samfunnskunnskaplige delen lærer elevene å skille mellom ulike typer samfunn, om hvordan det norske samfunnet styres, og det fokuseres på identitet og kulturer i ulike land. Det forventes også at man kan gjøre rede for hva et politisk parti er, og at man kan diskutere noen forskjeller mellom de ulike politiske partiene i Norge. Her kan du lese mer om kompetansemålene for samfunnsfag på barneskolen.

For å få en god start på undervisningen i samfunnsfag tilbyr Learnlink leksehjelp og privatundervisning for elever på barneskoletrinnene. Det er lurt å legge et godt grunnlag for den videre opplæringen i faget slik at elevene har begrepene og prinsippene i boks, klare til å ta fatt på utfordringene på ungdomsskolen. Trykk her for å komme i gang med leksehjelp i samfunnsfag.

Leksehjelp og privatundervisning i samfunnsfag

Leksehjelp og privatundervisning i samfunnsfag på ungdomsskolen

I geografidelen av samfunnsfaget på ungdomsskolen forventes det blant annet at man kan gjøre rede for og sammenligne de geografiske hovedtrekkene i ulike land og regioner i verden, være kjent med begrepene befolkningsutvikling, befolkningsvekst, urbanisering og flyttemønstre, og sammenligne strukturene i befolkninger i ulike land.

Historiedelen fokuserer blant annet på menneskeverd, diskriminering og rasisme i et historisk perspektiv og i dag, og det forventes for eksempel at man kan diskutere årsaker og konsekvenser av store internasjonale konflikter på 1900- og 2000-tallet, og peke på hvordan norsk historie utviklet seg på 1800-tallet og første del av 1900-tallet, samt beskrive hvordan utviklingstrekkene har påvirket dagens samfunn.

Den samfunnskunnskaplige delen legger vekt på menneskerettigheter, der det forventes at man kan forklare hovedprinsippene i FNs menneskerettighetsklæring og sentrale FN-konvensjoner, og diskutere konsekvensene av brudd på menneskerettigheter. Elevene skal også ha kunnskap om politiske institusjoner i Norge og deres rollefordeling, hvordan ulike politiske partier fremmer ulike verdier, og sammenligne med politiske institusjoner i andre land.

I samfunnsfag på ungdomsskolen er det mye å holde styr på, og det stilles større krav til drøfting, diskutering, analysering og evnen til å trekke paralleller mellom Norge og andre land, både innenfor geografi, historie og samfunnskunnskap. Privatunderviserne i Learnlink kan bidra med hjelp til studieteknikk, formidling av kunnskap og hvordan man kan trekke ut den viktigste informasjonen i pensum. Trykk her for å komme i gang med leksehjelp i samfunnsfag.

Leksehjelp og privatundervisning i samfunnsfag på Vg1

For å få generell studiekompetanse må alle elever ha samfunnsfag det første året på videregående. Kravene til kunnskap, formidlingsevne, drøfting og refleksjon øker på videregående. På videregående får man historie og geografi som egne fag, og hovedområdene i samfunnsfaget er nå: utforskeren, individ, samfunn og kultur, arbeids- og næringsliv, politikk og demokrati, og internasjonale samfunn.

Blant kompetansemålene i samfunnsfag etter Vg1 finner vi blant annet evnen til å utforske og finne løsninger på lokale, nasjonale og globale problemer, at elevene kan definere begrepet kultur og gi eksempler på hvordan kultur kan variere fra sted til sted og endre seg over tid, kjenne til arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og deres plass i arbeidslivet, kjenne til og diskutere hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og utfordringene knyttet til den, og at elevene kan gjøre rede for EU som styringsorgan, EUs mål, og Norges forhold til EU.

Samfunnsfag på videregående omfatter et bredt spekter av temaer, og det stilles høye krav til diskusjonsevne, kunnskap om forhold i Norge og resten av verden, og sammenhenger mellom ulike systemer og prinsipper. Gode ferdigheter i samfunnsfag er nyttig både for videre læring på Vg2 og Vg3, og er nyttig i livet generelt. Leksehjelp og privatundervisning i samfunnsfag gjennom Learnlink hjelper elever å organisere all informasjonen og kunnskapen, og bidrar med eksamensrettet undervisning, samt tips og triks til studieteknikk og eksamensmestring.

 


Ring 455 02 345

eller legg igjen telefonnummeret ditt.