KRLE står for Kristendom, Religon, Livssyn og Etikk. Faget har ofte et litt dårlig rykte blant elevene, men realiteten er at det er et svært spennende og nyttig fag, da religion og livssyn gjennom historien har bidratt til å forme individ, fellesskap og samfunn. Kunnskap om religioner og livssyn er derfor viktig for å forstå kulturer og mennesker verden over. I dag mer enn noen gang før møter vi mennesker fra forskjellige kulturer og med ulike livssyn, og faget KRLE bidrar til å legge et bedre grunnlag for disse møtene ved at elevene kjenner til sine medmenneskers verdier, tradisjoner og syn på verden.

 


Ring 455 02 345

eller legg igjen telefonnummeret ditt.


 

Leksehjelp og privatundervisning i KRLE på barneskolen

Hovedområdene i KRLE på barneskolen er kristendom, jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn, og filosofi og etikk. Etter 7. klasse skal elevene blant annet kunne gjøre rede for sentrale fortellinger i det gamle og det nye testamentet, vite hva Tanak, Tora og Talmud er og kunne fortelle om sentrale jødiske fortellinger, Koranen og hadith er og kunne fortelle om om sentrale islamske fortellinger, og kunne fortelle om sentrale hinduistiske og buddhistiske fortellinger. Elevene skal også ha kunnskap om livstolkninger og gudene i de forskjellige religionene, i tillegg kunnskap om det humanistiske livssynet. Innenfor filosofi og etikk forventes det at elevene kan snakke om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn.

Det kan være utfordrende å skille mellom de ulike religionene og livssynene, og holde styr på alle de nye begrepene. Leksehjelp hos Learnlink hjelper elevene med å organisere all informasjonen, og gi tips og triks til hvordan man lettest mulig kan lære seg faget med morsomme og spennende læringsmetoder. Én-til-én undervisning tilrettelegger læringen basert på elevens nivå og behov.

leksehjelp og privatundervisning i krle

Leksehjelp og privatundervisning i KRLE på ungdomsskolen

I tillegg til fordypning i hovedtemaene fra barneskolen blir elevene på ungdomsskolen introdusert til temaet religiøst mangfold. Det forventes blant annet at elevene kan forklare særpreget ved de ulike trosretningene og sammenligne dem, drøfte utvalgte tekster fra de ulike religionenes skrifttradisjoner, beskrive særtrekk ved kulturelle verk fra de ulike religonene, og kjenne til de ulike religionenes stilling i Norge og verden i dag. Elevene skal også kunne diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn, samt diskutere filosofiske spørsmål koblet til identitet, natur og kultur og rett og galt, og etiske spørsmål koblet til menneskerettigheter og likeverd.

Kravene i KRLE øker fra barneskolen til ungdomsskolen, og det er viktig å henge med, da grunnleggende kunnskap i faget forventes når man begynner i 8. klasse. Privatunderviserne hos Learnlink hjelper til med repetisjon av begreper og sentrale aspekter i de ulike religionene og livssynene, i tillegg til å veilede i hvordan man drøfter og reflekterer over filosofiske og etiske spørsmål. Én-til-én undervisning tilrettelegger læringen basert på elevens nivå og behov.

Leksehjelp og privatundervisning i KRLE på videregående

KRLE følger elevene gjennom hele videregående, og karakteren fra Vg3 blir stående på karakterkortet. I tillegg til jevne prøver gjennom alle årene kan elevene på Vg3 også trekkes ut i muntlig eksamen. Hovedtemaene i KRLE på vgs er religionskunnskap og religionskritikk, islam og en valgfri religion, kristendommen og filosofi, etikk og livssynhumanisme. Det forventes blant annet at elevene kan drøfte sentrale spørsmål knyttet til rollen religion har i samfunnet, at de har kunnskap om Islam og Kristendommen på et dypt nivå, samt Islam, Kristendommen og den valgfrie religionens forhold til andre religioner og livssyn. Elevene skal kjenne til sentrale etiske begreper og argumentasjonsmodeller, og hovedtankene til noen utvalgte filosofer fra ulike tidsepoker og verdensdeler.

Privatundervisere hos Learnlink gir én-til-én undervisning som muliggjør tilrettelegging for elevens nivå og behov i KRLE på videregående. På vgs får elevene en grundig innføring og går dypere inn på temaene, noe som medfører en økning i vanskelighetsgraden fra ungdomsskolen. Gjennom leksehjelp og privatundervisning hos Learnlink vil elever oppnå økt kunnskapsnivå, økt evne til formidling av informasjon, forbedret studieteknikk og de får eksamensrettet undervisning som sikrer gode resultater både på standpunktkarakteren og på eksamen.

 


Ring 455 02 345

eller legg igjen telefonnummeret ditt.