Kjemi er læren om stoffenes egenskaper, sammensetninger og reaksjoner. Kjemiske reaksjoner og prosesser er involvert i alt fra å framstille en atombombe til det å tenke en tom tanke. På videregående er kjemi et programfag, der man kan ha kjemi 1 på Vg1, og så velge å gå videre med kjemi 2 på Vg2. For å begynne på medisinstudiet, blir veterinær eller tannlege kreves det kjemi 1 + kjemi 2, og på de fleste sivilingeniør- og realfagsstudier er kjemi et obligatorisk fag i løpet av de første to årene. Da er det en fordel å være kjent med ulike begreper, prosesser og beregningsmetoder fra kjemien på videregående. Kjemi er derfor et stort og spennende felt, men det kan være vanskelig å holde styr på alle prosessene, reaksjonene og stoffene.
 


Ring 455 02 345

eller legg igjen telefonnummeret ditt.


 

Leksehjelp og privatundervisning i Kjemi 1

I Kjemi 1 lærer elevene blant annet om atommodeller, hvordan atomer er bygget opp, molekyler, kjemiske reaksjoner, entropi og entalpi, vannets egenskaper, syrer og baser, titrering, og de får en introduksjon til organisk kjemi. Elevene møter også for første gang på begrepet mol, en sentral måleenhet for beregning av stoffmengder i kjemiske forbindelser.

Vanskelighetsgraden i Kjemi 1 varierer gjennom året, der noen av temaene vil være relativt avanserte og kreve en del jobb. Spesielt mol-begrepet og beregningsmetodene er noe mange finner svært utfordrende. Learnlink tilbyr leksehjelp og privatundervisning i kjemi. Privatunderviserne har gode karakterer i faget, og flere studerer kjemi eller går på kjemirettede studier. Gjennom én-til-én undervisning blir elevene sikret grundig forståelse av alle temaene, noe som er sentralt for å lykkes både med kjemien. Grunnleggende kunnskap i Kjemi 1 er essensielt for å oppnå gode resultater i Kjemi 2. I Kjemi 1 kan elevene trekkes ut til muntlig-praksis eksamen, og Learnlink tilbyr eksamensrettet undervisning der muntlig øving vil settes fokus på og integreres i den faglige kompetansen.

Leksehjelp og privatundervisning i Kjemi 2

I Kjemi 2 går faget grundigere inn på organisk kjemi der elevene blant annet lærer om ulike reaksjonstyper, struktur og egenskaper hos stoffer i kroppen, enzymer og enzymreaksjoner, redoksreaksjoner og elektrokjemi, buffere og pH analyser, nanomaterialer og instrumentelle analyser med for eksempel kolorimeter.

I Kjemi 2 øker nivået en del fra Kjemi 1, noe som gjør at mange får seg en overraskelse, blir demotiverte og begynner å slite med faget. Privatunderviserne i Learnlink er opptatt av at elever ikke skal falle inn i dette mønsteret, og tilbyr privatundervisning som tilrettelegges elevens nivå og behov. Gjennom høy faglig kunnskap, motiverende læringsmetoder og hjelp med studieteknikk og eksamensmestring bidrar underviserne til å øke elevenes nivå, og gjøre dem til eksperter både i elektrokjemiske celler og stereoisomeri.

 


Ring 455 02 345

eller legg igjen telefonnummeret ditt.